Публічна оферта
Школи китайської мови Лаоши

2 лютого 2019 року, Київ
Школа китайської мови Лаоши (ФОП Мигаль Анна Валеріївна), пропонує будь-якій особі чи компанії (далі —Студенту), що зареєструвались на сайті laoshi.pro, укласти Договір за наступних умов:
1. Предмет оферти
1.1. Лаоши надає освітні послуги відповідно до програми курсу, що опублікована на сайті laoshi.pro
1.2. Тривалість курсу «Від нуля до HSK2» залежить від рівня засвоєння матеріалу.
В середньому це 28 тижнів, 56 занять по 90 хвилин два рази на тиждень. Дати початку курсу вказані на сайті.
1.3. Максимальна кількість студентів в групі — 12 осіб.
1.4. У вартість курсу входять:
— послуги згідно з програмою курсу;
— роздатковий матеріал уроку;
— навчальні аудіоматеріали.
2. Акцепт оферти й укладення Договору
2.1. З моменту оплати послуг Студентом оферта визнається акцептованою, а Договір укладеним.
2.2. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті й діє до моменту її відкликання Лаоши. Лаоши вправі відкликати оферту без зазначення причин.
2.3. Зміни, внесені Лаоши в оферту, вступають в силу після розміщення нової редакції оферти на сайті.
3. Права та обов'язки
3.1. Лаоши й Студент зобов'язані:
— не передавати права за Договором третім особам без письмової взаємної згоди;
— вирішувати всі розбіжності в обов'язковому досудовому порядку протягом 14 днів.
3.2. Лаоши зобов’язаний:
— надавати послуги якісно, своєчасно та в повній відповідності з умовами Договору і програмою курсу;
— зобов'язаний при зміні реквізитів не пізніше п'яти календарних днів з дати зміни сповістити про це Студента;
— вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань з надання послуг за Договором;
— вправі змінити дійсну оферту.
3.3. Студент зобов'язаний:
— бути присутнім на заняттях без запізнень, виконувати домашні завдання та інші рекомендації викладача;
— в разі виникнення поважної причини для відсутності на заняттях (наприклад, через стан здоров'я) повідомляти Лаоши за день до занять телефоном або електронною поштою;
— повідомляти про зміну контактного телефону та електронної пошти протягом п'яти днів від такої зміни;
— не дублювати та не тиражувати методичну літературу і роздаткові матеріали, що надаються Студенту Лаоши, а також не поширювати її будь-яким способом, в тому числі і через інтернет.
3.4. Студент має право:
— вимагати від Лаоши надання інформації з питань діяльності, пов'язаної з наданням послуг;
— отримати сертифікат про проходження курсу китайської мови, якщо відвідав більшість занять (80%) і виконав всі домашні завдання;
— має право розірвати Договір, повідомивши про це Лаоши електронною поштою.
4. Оплата послуг
4.1. Студент має право оплачувати послуги одним платежем щомісячно у розмірі згідно наступного розкладу:
— 2000 гривень (дві тисячі гривень, 00 копійок) за ранкові заняття на 8:00 годину;
— 2200 гривень (дві тисячі двісті гривень, 00 копійок) за денні заняття на 16:30 годину;
— 2400 гривень (дві тисячі чотириста гривень, 00 копійок) за вечірні заняття на 19:30 годину.
Якщо не передбачено інших умов. Розрахунок за поточний місяць здійснюється до 10 числа кожного місяця.
4.2. Розрахунок проводиться готівкою чи безготівково переведенням на картку Приватбанку.
4.3. Лаоши не повертає гроші за пропущені Студентом заняття.
4.4. За умов пункту 4.1. та дострокового розірвання Договору за ініціативою Студента впродовж перших трьох занять, кошти повертаються в неповному обсязі з вирахуванням 50% передплати.
4.5. За умов дострокового розірвання Договору за ініціативою Студента після перших двох тижнів навчання передплата не повертається.
5. Відповідальність Сторін і обставини непереборної сили
Лаоши звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили.
6. Персональні дані
6.1. Студент дозволяє Лаоши обробляти свої персональні дані і надає йому право здійснювати їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміну, використання в будь-яких інших цілях, що не суперечать закону України «Про захист персональних даних» і цьому Договору.
6.2. Студент підтверджує, що його ім'я, прізвище і фотографія відповідають дійсності і стають загальнодоступними персональними даними з моменту публікації відгуку на сайті та/або соціальних мережах.
6.3. Лаоши не передає персональні дані Студентів третім особам.
7. Термін дії та порядок розірвання
7.1. Договір діє з моменту акцепту (оплати курсу в Лаоши) до останнього дня курсу.
7.2. Дати початку і закінчення курсу Лаоши визначаються навчальною програмою Лаоши.
7.3. Оферта діє з дати публікації на сайті laoshi.pro/oferta до дати відкликання.
7.4. Студент має право відмовитися від послуг, передбачених Договором, повідомивши про це Лаоши електронною поштою чи телефоном. Відмова від послуг вважається прийнятою на третій робочий день після отримання повідомлення. Відмова від послуг, передбачених Договором, тягне за собою припинення Договору. Усне розірвання Договору не приймається.
8. Інші умови
8.1. Послуги Лаоши не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, присвоєнням будь-якої кваліфікації та видачею документа про освіту.
8.2. Лаоши не несе відповідальності за якість послуг, що надаються, в разі порушення Студентом зобов'язань п. 3.3. Договору.
8.3. Послуги надаються двічі на тиждень по 90 хвилин. Вид, місце та час надання послуг вирішуються усною домовленістю між Лаоши та Студентом.
8.4. Листування електронною поштою має юридичну силу.
8.5. Укладання нового договору означає розірвання попередньо укладеного договору.
Виконавець
ФОП Мигаль Анна Валеріївна
Юридична адреса: 18005 м. Черкаси, вул. Різдвяна 41/82
р/р 26052011877352
ІПН 3172719544
Банк: ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО: 300023

Лаоши
Імейл: info@laoshi.pro
Телефон: +38 096 766-32-08