Публічна оферта
Школи китайської мови Лаоши

Редакція від 26 січня 2020 року
Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті й діє до моменту її відкликання Лаоши. Лаоши вправі відкликати оферту без зазначення причин. Зміни, внесені Лаоши в оферту, вступають в силу після розміщення нової редакції оферти на сайті.
Школа китайської мови Лаоши (ФОП
Биченко Олександр Вікторович) пропонує будь-якій особі чи компанії (надалі — Студенту), що зареєструвались на сайті laoshi.pro, укласти Договір за наступних умов:
1. Предмет оферти
1.1. Лаоши надає консультаційні послуги що до вивчення китайської мови відповідно до програми курсу, опублікованої на сайті laoshi.pro
В середньому курс триває 7–8 місяців
1.2. Тривалість курсу «Від нуля до HSK2» в середньому 56 занять (приблизно 28 тижнів) по 90 хвилин два рази на тиждень від дати початку курсу. Тривалість може мінятися, залежно від індивідуальних особливостей засвоєння матеріалу Студентом.
1.3. Максимальна кількість студентів в групі — 12 осіб.
1.4. У вартість курсу входять:
— послуги згідно з програмою курсу,
— роздатковий матеріал уроку,
— навчальні аудіоматеріали.

2. Акцепт оферти й укладення Договору

2.1. Оферта визнається акцептованою, а Договір на надання послуг укладеним з моменту оплати послуг Студентом.

3. Права та обов'язки

3.1. Лаоши й Студент зобов'язані не передавати права за Договором третім особам без письмової взаємної згоди та вирішувати всі розбіжності в обов'язковому досудовому порядку протягом 14 днів.
Зобов'язання Лаоши
3.2. Лаоши зобов'язаний:
— Надавати послуги якісно, своєчасно та в повній відповідності з умовами Договору і програмою курсу.
— Зобов'язаний при зміні реквізитів не пізніше п'яти календарних днів з дати зміни сповістити про це Студента.
— Вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань з надання послуг за Договором;
— Вправі змінити дійсну оферту.
Зобов'язання Студента
3.3. Студент зобов'язаний:
— Бути присутнім на заняттях без запізнень, виконувати домашні завдання та інші рекомендації викладача.
— В разі виникнення поважної причини для відсутності на заняттях (наприклад, через стан здоров'я) повідомляти Лаоши за день до занять телефоном, у месенджерах або електронною поштою.
— Повідомляти про зміну контактного телефону та електронної пошти протягом п'яти днів.
— Не дублювати та не тиражувати методичну літературу і роздаткові матеріали, що надаються Студенту, а також не поширювати її будь-яким способом, в тому числі через інтернет.
3.4. Студент має право:
— Вимагати від Лаоши надання інформації з питань діяльності, пов'язаної з наданням послуг.
— Отримати сертифікат про проходження курсу китайської мови, якщо відвідав більшість занять (80%) і виконав всі домашні завдання.
— Має право розірвати Договір, повідомивши про це Лаоши електронною поштою на адресу info@laoshi.pro

4. Оплата послуг

Вартість навчання 2400 ₴ на місяць (вісім занять)
4.1. Студент передоплачує послуги одним платежем щомісячно у розмірі 2400 гривень (дві тисячі чотириста гривень, 00 копійок) за вісім занять. Якщо не передбачено інших умов, розрахунок за поточний місяць здійснюється до 10 числа кожного місяця.
4.2. Лаоши не повертає гроші за пропущені Студентом заняття.
4.3. За умов пункту 4.1. та дострокового розірвання Договору за ініціативою Студента впродовж перших трьох занять, кошти повертаються в неповному обсязі з вирахуванням 50% передплати.
4.4. За умов дострокового розірвання Договору за ініціативою Студента після перших двох тижнів навчання передплата не повертається.
4.5. Якщо Студент з поважної причини не може відвідувати навчання більше двох тижнів поспіль, то Студент забов'язаний за п'ять робочих днів повідомити про це Лаоши електронною поштою на адресу info@laoshi.pro Після повідомлення про припинення занять Студент отримує право поновити навчання протягом шести місяців з моменту повідомлення про припинення. В цьому разі передплата буде розрахунком за поновлені заняття.

5. Відповідальність Сторін і обставини непереборної сили

5.1. Лаоши звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили.

6. Персональні дані

6.1. Студент дозволяє Лаоши обробляти свої персональні дані і надає йому право здійснювати їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміну, використання в будь-яких інших цілях, що не суперечать закону України «Про захист персональних даних» і цьому Договору.
6.2. Лаоши не передає персональні дані Студентів третім особам.

7. Термін дії та порядок розірвання

7.1. Договір діє з моменту акцепту (передплати занять в Лаоши) до останнього заняття курсу.
7.2. Дати початку і закінчення курсу Лаоши визначаються навчальною програмою Лаоши.
7.3. Студент має право відмовитися від послуг, передбачених Договором, повідомивши про це Лаоши електронною поштою info@laoshi.pro. Відмова від послуг вважається прийнятою на третій робочий день після отримання повідомлення. Відмова від послуг, передбачених Договором, тягне за собою припинення Договору.

8. Інші умови

8.1. Послуги Лаоши не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, присвоєнням будь-якої кваліфікації та видачею документа про освіту.
8.2. Лаоши не несе відповідальності за якість надання послуг в разі порушення Студентом зобов'язань п. 3.3. Договору.
8.3. Послуги надаються двічі на тиждень по 90 хвилин. Вид, місце та час надання послуг вирішуються усною домовленістю між Лаоши та Студентом.
8.4. Укладання нового договору означає розірвання попередньо укладеного договору.

2400 ₴ на місяць

Зателефонуємо, відповімо на питання, запишемо на заняття.
→ Заняття 2 рази на тиждень
→ Урок 90 хвилин
→ Зручний офіс в центрі міста
→ Сучасні навчальні матеріали
Узгодимо розклад за телефоном